Veel agrariërs bij raadsvergadering 30 juni 2022

Veel agrariërs bij raadsvergadering 30 juni 2022

Op 30 juni 2022 stond het s' avonds bij het gemeentehuis in Zuidwolde vol met trekkers, landbouwvoertuigen en vooral ook heel veel mensen. Net als elders in het land kwamen agrariërs met hun achterban om de volksvertegenwoordiging te laten weten dat ze behoefte hebben aan perspectief.

GroenLinks De Wolden begrijpt de frustratie van de agrariërs. Jarenlang is deze beroepsgroep aan het lijntje gehouden door het kabinet. De hoeveelheid dieren moest meer, de stallen moesten groter, de productie omhoog. Terwijl in de jaren 70 al duidelijk was dat de stikstof-depositie een probleem zou worden, evenals de CO2 uitstoot, de waterhuishouding en het afnemen van de biodiversiteit.

En nu, veel te laat, moet er met grote spoed ingegrepen worden op de stikstof-depositie. Logisch, maar onnodig pijnlijk. Sommige politici in de landelijke politiek maken met hun provocerende, populistische uitspraken en halve waarheden de discussie niet duidelijker of makkelijker, waardoor veel agrariërs eenvoudig niet meer weten waar ze aan toe zijn.

GroenLinks De Wolden ziet de agrariër als belangrijke partner in de overgang naar een duurzamere, meer natuurinclusieve toekomst. Daarom steunt GroenLinks De Wolden het transitie-fonds dat is opgezet om agrariërs in gemeente De Wolden te helpen om over te gaan van intensieve landbouw naar een meer natuurinclusieve vorm van landbouw, zoals kringlooplandbouw of zelfs een voedselbos. D66 en GroenLinks hadden daar nog wel meer gemeenschapsgeld voor willen vrijmaken, maar helaas kreeg het amendement dat D66 en GroenLinks hiervoor gezamenlijk  indienden geen meerderheid.

De volksvertegenwoordiging en het volk

Wat waren er veel landbouwmachines en mensen bij het gemeentehuis in Zuidwolde. De agrariërs en hun achterban maakten dankbaar gebruik van hun demonstratierecht. Er was niet genoeg plaats op de publieke tribune bij de raadsvergadering, waardoor de hal, het plein en de straat van het gemeentehuis vol stonden met mensen. De sfeer was, in tegenstelling tot op sommige andere plekken in het land, gemoedelijk en respectvol. Dat is bijzonder te waarderen, zeker bij een onderwerp dat landelijk de gemoederen hoog doet oplopen.

Een volle publieke tribune, gang en straat

Twee insprekers en een verrassings-inspreker

Bij elke raadsvergadering hebben inwoners het recht om gebruik te maken van hun inspreekrecht. Dat gebeurt vaak bij maatschappelijk gevoelige onderwerpen. In sommige gevallen willen mensen gewoon hun verhaal vertellen.

Bij deze raadsvergadering was het dan ook niet verwonderlijk dat er zich twee insprekers hadden gemeld.

Bijzonder was dat de eerste spreker bestond uit drie personen. Een agrariër, zijn dochter en een jonge medewerker op zijn bedrijf. Zij riepen de gemeenteraad op om te zorgen voor toekomstperspectief voor de jeugd die de ambitie heeft om ook agrariër te worden.

Daarnaast werd er aandacht gevraagd voor de sociale cohesie en het belang van oud papier en karton (daar hebben we een apart stuk over geschreven, dat je hier kunt vinden).

De tweede spreker riep de gemeenteraad op om Den Haag niet zijn gang te laten gaan en drong er bij de raad op aan dat alle partijen in het belang van de agrariër zouden moeten stemmen.

De laatste inspreker was een volkomen verrassing. Pas direct na sluiten van de inspreektijd, vroeg hij onaangekondigd om spreektijd. Gezien de toch al bijzondere situatie, stond de voorzitter het toe. Het was duidelijk dat deze inwoner uit Hoogeveen podium vroeg om zijn angst en woede over de agrarische toekomst uit te spreken. Het ging namelijk meer om emotie dan om daadwerkelijke feiten en werkelijke bevindingen.

Een motie met veel kanten

Er werd een motie ingediend door GemeenteBelangen De Wolden, VVD en PvdA. In deze motie werd opgeroepen om een signaal af te aan Provincie Drenthe en       daarvan andere gemeenteraden in Nederland op de hoogte te stellen.                     De motie bevatte ook het loskoppelen van natuur en het stikstofdepositie-probleem. Dat laatste is volgens GroenLinks De Wolden niet mogelijk.

De motie zoals ingediend door GemeenteBelangen, VVD en PvDA De Wolden

GroenLinks De Wolden vroeg zich af waarom deze motie nodig was. Het college van B&W heeft op 22 juni al een brief gestuurd aan Provincie Drenthe, met grotendeels dezelfde inhoud:

GroenLinks De Wolden kan niet meewerken aan het loskoppelen van het belang van de natuur en het stikstofdepositie-probleem. Daarnaast had de motie weinig toegevoegde waarde op de reeds gestuurde brief. Daarom heeft GroenLinks De Wolden tegen deze motie gestemd. D66 en CU stemden ook tegen, om vergelijkbare redenen.

Helaas vertrokken voor de helpende hand werd uitgestoken!

Na behandeling van deze motie werd door de voorzitter een korte pauze ingelast om mensen op de publieke tribune, in de gang en op straat de mogelijkheid te geven te vertrekken. Bijna iedereen deed dat ook. GroenLinks De Wolden vond dat erg jammer, want het door de agrariërs verlangde toekomstperspectief zou een begin kunnen vinden in de steun uit het het transitiefonds landbouw, dat later op de avond besproken zou worden.

Want ook GroenLinks heeft de 'help' borden gezien. Zij ziet het transitie-fonds als helpende hand om samen, vanuit de kennis van de betreffende agrariër, de transitie door te komen. Zo zet je een stip aan de horizon en wordt de boer in plaats van de veroorzaker, de oplossing voor de stikstofproblematiek. Hopelijk heeft iedereen die aanwezig was dat onderdeel nog via de livestream gevolgd of teruggekeken en weten de boeren dat ze steun van GroenLinks kunnen verwachten.