Transitiefonds als helpende hand voor boer in De Wolden

Transitiefonds als helpende hand voor boer in De Wolden

Wat is het transitiefonds landbouw

Het transitiefonds landbouw is bedoeld om agrariërs in gemeente De Wolden te ondersteunen bij de overgang naar een meer (natuur)inclusieve vorm van landbouw, zoals kringlooplandbouw, natuurinclusieve veeteelt en akkerbouw of zelfs een voedselbos. GroenLinks De Wolden juicht dit van harte toe, dit was één van de belangrijkste speerpunten uit het verkiezingsprogramma van GroenLinks De Wolden voor de periode 2022-2026.

Met dit transitiefonds landbouw kan aan agrariërs financiële hulp worden geboden. Hiermee kunnen zij toekomstgericht, met inachtneming van de klimaatdoelen, hun bedrijf innoveren, zodat ze perspectief op de toekomst krijgen.

Een andere manier van boeren

Met het transitiefonds landbouw voorkom je dat agrariërs uit onze plattelandsgemeenten verdwijnen. Met ruim 80% grondbezit binnen onze gemeente, bepalen zij voor een groot deel het landschap en het imago van onze gemeente. Dit geeft hen ook verantwoordelijkheid voor hoe er omgegaan wordt met dit landschap. En die regels voor deze omgang worden steeds strenger om de biodiversiteit en de natuur te beschermen. Dat merk je onder andere aan de stikstofproblematiek. Er wordt dus gevraagd om op een andere manier te boeren.

Vanuit de regering blijft het "hoe" echter uit en wordt dit bij de provincie gelegd, die het eigenlijk ook niet zo goed weet. Maar er wordt vergeten dat er al veel kennis bij de boeren aanwezig is. Er zijn al mooie initiatieven gaande. Boeren willen ook wel duurzaam en meer natuurinclusief boeren, maar vinden dit vaak nog niet rendabel genoeg of worden zelfs tegengewerkt door het huidige systeem van subsidiëren. Zij zitten dus klem tussen regels en het huidige systeem, waardoor hun toekomst onzeker wordt.

Hoe past het transitiefonds landbouw in de toekomst van de agrariër?

Gemeente De Wolden stelt zich hierin pro actief op. Met dit transitiefonds wordt de financiële drempel verlaagd. In samenwerking wordt er duidelijk een stip op de horizon gezet. Mooie duurzame en toekomstgerichte initiatieven kunnen worden uitgewerkt, zonder dat de natuur of biodiversiteit in het gedrang komt. Sterker nog, de boer kan dan juist de oplossing zijn voor de vele problemen waar we nu tegenaan lopen. De noodzaak van boeren wordt hiermee dus vergroot. En zo geeft de gemeente de agrarische sector meer toekomst in De Wolden.

Amendementen voor meer perspectief voor de boeren

GroenLinks De Wolden wil ook graag dat de boeren in onze gemeente blijven en steunt het transitiefonds voor landbouw. Ze had hier twee amendementen op:

  1. Groene energiebronnen uit het fonds halen. Hier zijn immers ook andere fondsen voor en de pot is niet heel erg groot. GroenLinks wil dat het geld daadwerkelijk ingezet wordt voor de landbouw.
  2. De commissie, die bepaalt welke plannen hoeveel geld krijgen toegewezen, moet worden uitgebreid met kennis op het gebied van natuur en ecologie. Dit om uit de verschillende perspectieven naar een plan te kijken, hiermee het draagvlak te vergroten en rekening te houden met de effecten voor de verschillende facetten.  

Amendement aangenomen, energie uit het transitiefonds

GroenLinks merkte tijdens de raadsvergadering van 30 juni, dat ook andere partijen oren hadden om de energie uit het transitiefonds te halen. De tweede aanpassing van dit amendament vormde echter voor andere partijen een drempel om hiermee in te stemmen. Na een korte schorsing in de vergadering besloten D66 en Groenlinks daarom om het amendament aan te passen door het betrekken van consumenten en buren weg te laten als aanpassing.

Na de schorsing kon dit aangepaste amendament rekenen op de meerderheid van de stemmen en werd het dus aangenomen!

Ondanks dat het amendement om kader 3 aan te passen niet de meerderheid van de stemmen kreeg, had het college er wel oren naar. We hopen dan ook nog steeds dat dit meegenomen wordt in de verdere invulling en vorming van de uitvoering.

Amendement om het transitiefonds uit te breiden

Op initiatief van Eva Salomé van D66, diende GroenLinks De Wolden samen met het CDA en uiteraard D66 tijdens de raadsvergadering van 30 juni een amendement in om het transitiefonds nog verder uit te breiden met meer geld en meer middelen. Zodoende zou de transitie nog toegankelijker gemaakt worden, was de gedachte.

Er zou €250.000 extra beschikbaar gemaakt worden, bijna een verdubbeling van het oorspronkelijke bedrag:

De stemmen staken

Doordat Gemeente Belangen een raadslid mistte wegens corona en er hierdoor een even aantal raadsleden aanwezig was, gebeurde het dat er evenveel stemmen voor als tegen waren. Deze situatie wordt 'de stemmen staken' genoemd. Normaal wordt het dan aangehouden en op een ander moment opnieuw in stemming gebracht. Alleen aangezien dit over een onderdeel van de jaarrekening gaat, was dit geen optie.

De begroting moest namelijk tijdens deze vergadering besluitvormend door de raad worden vastgesteld en vrijwel direct na de vergadering bij de provincie worden ingediend. Met de stemmen staken is besluitvorming niet mogelijk en zou door uitstel de gestelde deadline voor het indienen van de jaarrekening niet gehaald worden. Kortom, de extra tijd voor het opnieuw in stemming brengen was er dus niet. Daarom besloten GroenLinks, D66 en het CDA om deze in te trekken om het vervolgens in november weer in te dienen wanneer de jaarbegroting behandeld wordt.

GroenLinks De Wolden hoopt dat het amendement op dat moment alsnog voldoende steun krijgt en er voor meer agrariërs die de transitie willen maken geld tot hun beschikking daarvoor krijgen.

GroenLinks De Wolden ziet al langer dat de natuur en de boer geen tegenstanders zijn, maar partners. Zij kunnen elkaar versterken. Daarom zal GroenLinks De Wolden de agrariërs blijven steunen in de transitie naar een minder intensieve vorm van landbouw, zoals natuurinclusieve landbouw, kringlooplandbouw of voedselbossen.