Mijn gemeente De Wolden en het milieu.

Mijn gemeente De Wolden en het milieu.

Opiniestuk door Job de Jonge

Inmiddels zit ik in mijn vierde jaar als inwoner van De Wolden. Eén van de redenen om in Drenthe te gaan wonen was de schitterende natuur met veel ruimte, mooie fietsroutes en rustieke woningen. We hebben nu in Ruinen een aantal bijenkasten staan, insectlokkende bloemen ingezaaid, een kruidentuin aangelegd en een boomgaard ingericht met herplaatste hoogstammen. De wilde bijen, hommels en libellen zie ik als beloning in onze tuin.

Gemeente de Wolden wordt op dit moment bestuurd door een college met twee stevig in het zadel zittende partijen Gemeente Belangen en de VVD, die respectievelijk 8 en 4 van de 19 zetels bezetten. De overige zetels zijn CDA 3 zetels en verder PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie allen 1 zetel. Met de suprematie van 12 tegen 7, maakt de oppositie nauwelijks kans. Dat merk je vooral als je kijkt naar de onderwerpen biodiversiteit en duurzaamheid.

Duurzaamheid

Laat ik niet te negatief zijn. Het huidige college kwam recent in december 2021 met een prachtige folder Samen op weg naar duurzaam de Wolden. Deze is gericht op “Inwoners, ondernemers en lezers”. We zien wethouder Gerrie Hempen in de folder nogal persoonlijk optreden. We zien verder vooral veel ondernemingen aan het woord. Niet gek, want wij hebben thuis ook lokale ondernemers aangetrokken voor onze duurzame zonnepanelen, dubbele ruiten en infraroodpanelen. Hoe dan ook het college doet hiermee een stap in de goed richting.

Biodiversiteit

De Wolden is begrensd door het Dwingelderveld  één van de Natura 2000 gebieden. Het gebied heeft het moeilijk onder meer door de stikstofbelasting. Andere natuurgebieden zijn: Ruinense Heide, Schotterveld, Reestdal, Echtenerzand, Meeuwenveen, Rabbingerveld, Wildenberg-Rabbinge. Dit geeft aan De Wolden een grote verantwoordelijkheid om dit erfgoed te beheren. Het gaat in ethische zin om goed rentmeesterschap.

Bomen

We weten dat bomen van groot belang zijn voor de biotoop. In een poging om te komen tot een beter beheer van bomen, inclusief een verantwoord kapbeleid en een herplantplicht, werd in De Wolden een werkgroep “Bomen en Landschap” ingesteld. CDA, GroenLinks en D66 agendeerden het rapport “Bomen en landschap in De Wolden” op de raadsvergadering van 8 juli 2021. Van de voorstellen gedaan in dit rapport is nauwelijks iets door het college overgenomen. Zoals u in de raadsverslagen kunt lezen trapten Gemeentebelangen en de VVD op de rem. Alle andere partijen hadden het nazien.

Ecologisch beheer

Een motie ingebracht door GroenLinks en D66 over Ecologisch groenbeheer in De Wolden werd op 12 november 2020 verworpen. Jammer: ze sloot aan bij de in 2018 uitgesproken gezamenlijke ambitie van provincie, waterschappen en gemeenten en, op de achtergrond, Rijkswaterstaat, ProRail en NS om bermen, oevers, taluds en overhoeken in het kader van biodiversiteit beter te beschermen. Veel partijen en gemeenten deden mee, maar De Wolden schitterde door afwezigheid!

Later in 2021 is er toch een beleidsnota verschenen over ecologisch bermbeheer. Wat me opvalt is dat De Wolden 237 ha wegbermen beheert. Slechts 16.6 ha (7%) wordt ecologisch beheerd. Wat er met de andere 93% gebeurt wordt niet vermeld, terwijl daar toch een groot potentieel voor bloemen en insecten zou kunnen zijn. Men beschrijft de ecologische bermen en constateert, dat men af wil van het agrarische maaien door boeren. Daar waar men ecologisch beheert, gebeurt dat door maaibeperking tot op den duur eenmaal per jaar, waarbij het maaisel een week blijft liggen en dan verwijderd wordt. Zo komen andere soorten terug, prima natuurlijk. Men geeft ook aan, dat het ongeveer 10 jaar duurt voor er resultaat is. De enige beheerde bermen die overblijven zijn vooral in de Wijk en Zuidwolde gesitueerd. Ruinen komt er bekaaid vanaf, terwijl daar toch veel toeristen naar de Dwingelderveld rijden en Ruinen deze mensen wat wil bieden in dorp en omgeving. Het gaat sowieso jaren duren eer er winst voor de insecten is. In de raadsvergadering van 25-03-2021 werd te elfder ure besloten dat De Wolden zich aansluit bij het Drents bermbeheer, waarbinnen diverse gemeentes al participeren. Het moet wel goedkoop blijven, dus stemde men in met het wat meer uitgeklede scenario 2. Zo moet ik de conclusie trekken dat het college bang is voor de consequentie, dat er gehandhaafd gaat worden als mensen zelf hun eigen berm maaien. Zou een gemeente belang hebben bij het aanmoedigen van burgerlijke ongehoorzaamheid?

Inzaaien

Dan is er een verhaal over het fietspad dat na vele jaren eindelijk werd aangelegd langs de Leeuwte en Munnekenweg. Hier is na overleg met een bewonersgroep een insectvriendelijk mengsel ingezaaid, waarschijnlijk vooral eenjarigen. Het fietspad met de bloemenweelde ernaast zou worden geopend met de bewoners, dat is nooit gebeurd. Inmiddels ligt het er armzalig bij. Het maaien gebeurde niet echt deskundig, namelijk op een tijd dat de bloemen op zijn mooist waren. Er was dus nog nauwelijks zaadvorming. De vraag is hoeveel ingehuurde maaiers van deze materie afweten. Weken lag het maaisel op de grond, zodat bemesting  het gevolg was en niet de noodzakelijke verarming bereikt werd. Een aantal agrariërs vindt het om hun moverende redenen nodig om bijna wekelijks te maaien, waardoor het sprookje op veel plekken over is. De gemeente, door bewoners gewaarschuwd, reageert met een melding dat men niet gaat handhaven. Aangesproken mensen die privé maaien, verschuilen zich ook door te stellen, dat ze nooit iets gelezen hebben. Helaas hebben ze daar gelijk in, want de Wolder Courant, waarin de gemeente haar mededelingen doet, wordt al sinds ik hier woon niet bezorgd, omdat men geen bezorgers kan vinden.

Maar ik geef de moed niet op en hoop dat er met de komst van een nieuwe gemeenteraad en college meer begrip voor biodiversiteit zal komen. Mijn partij GroenLinks zal in ieder geval steeds biodiversiteit waar mogelijk op de agenda zetten.

Job de Jonge, ambassadeur biodiversiteit