Over GroenLinks De Wolden
💡
GroenLinks De Wolden bestaat in 2022 al 22 jaar!

GroenLinks De Wolden staat voor een duurzaam, groen en sociaal De Wolden.
Uw stem op 16 maart bepaalt mee of dit geluid in onze gemeente te horen zal zijn en hoeveel gewicht onze standpunten zullen hebben bij de besluitvorming.

GroenLinks is een partij met idealen, die zin heeft in de toekomst, maar wel vindt dat er belangrijke veranderingen in de politiek, in de economie en in onze levensstijl moeten plaatsvinden. We moeten de kansen voor een positieve toekomst grijpen en inzetten.

Wij zijn realisten die aan de toekomst van onze aarde en het welzijn van alle mensen willen werken, te beginnen in De Wolden. We leven niet alleen in een tijd van verandering, maar ook in een verandering van tijdperk. Om de koers naar een positieve toekomst in te slaan, zijn er veranderingen noodzakelijk.
Alleen met voldoende draagvlak onder mensen krijgen we dit voor elkaar!

Wij dagen u daarom uit om met ons mee te denken, kansen aangrijpen en met ons mee te doen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 deed GroenLinks voor het eerst mee en kreeg één zetel. Erik Verheijen was het eerste Raadslid voor GroenLinks. In 2006 was Emmy Pieterson zijn opvolger, en van 2006 tot 2018 was Erik Verheijen weer het Raadslid. In 2018 werd hij opgevolgd door Imke Berghuis.

Het geluid van GroenLinks is in de raad sinds 2002 zeker goed gehoord en ook van betekenis geweest voor de richting van het gemeentelijk beleid in De Wolden, ook al is het ons (nog!) niet gelukt om een tweede zetel te verkrijgen.

In onze eerste verkiezingscampagne in 2002 profileerde GroenLinks zich als een partij die verder wilde kijken dan haar neus lang is. Wat opviel was dat de gemeentepolitiek erg naar binnen toe was gekeerd, gericht op het belang van onze inwoners. Dat kan echter nooit los gezien worden van een visie op het algemeen belang, niet alleen van onze eigen inwoners, niet alleen van ons eigen belang, maar ook het belang van planeet aarde en haar bewoners.

GroenLinks heeft vanaf het begin in de raad voortdurend geprobeerd bij de vele beleidsafwegingen om te kijken naar drie aspecten:

  • wat is het gevolg voor mensen op de korte en langere termijn (People)
  • wat is het gevolg voor de planeet aarde (Planet)
  • wat is het gevolg voor het geluk en welzijn van mensen (Profit).

Wanneer een gemeente duurzaam beleid wil voeren (en dat zou GroenLinks graag willen) dan is het antwoord op deze drie vragen van groot belang.

GroenLinks heeft zeker een belangrijke bijdrage geleverd om de thema’s duurzaamheid, klimaat, groene energie, sociaal beleid op de agenda van de raad en tussen de oren van College en raadsleden te krijgen.

Een noemenswaardig en groot succes is geweest, dat GroenLinks, samen met de Christen Unie, in 2004 het voortouw heeft genomen om in de Wolden een toekomstvisie vast te stellen.
Het bleek namelijk dat die er helemaal niet was. Samen met de inwoners is er in 2005 een toekomstvisie opgesteld en in de raad vastgesteld. Daarmee kreeg de Raad, dankzij GroenLinks en ChristenUnie een belangrijk instrument in handen om het beleid te sturen.

Het viel niet altijd mee, om langer te kijken dan de neus lang is. Toen GroenLinks in 2004 een pleidooi hield om als gemeente mee te doen aan de nacht van de nacht, om aandacht te vragen voor lichtvervuiling, kreeg het fractielid veel hoon over zich heen. In 2006 heeft GroenLinks opnieuw aandacht gevraagd voor de nacht van de nacht, maar het was op dat moment nog steeds niet belangrijk genoeg. Maar een paar jaar later, in 2017, stelde het college voor om mee te doen aan de nacht van de nacht, helaas zonder ook maar één verwijzing naar het eerdere pleidooi van GroenLinks. Echter geeft het wel aan dat het geluid van GroenLinks wel gehoord is en een doel is behaald. Zo zijn er meer voorbeelden te noemen van invloed van GroenLinks op het gemeentelijk beleid.

Enkele andere voorbeelden van behaalde successen:

  • GroenLinks De Wolden liet een belangrijk tegengeluid horen tegen de komst van een grootschalig hippisch centrum in Gijselte.
  • GroenLinks De Wolden heeft wethouder Ten Kate geprezen en een groen lintje gegeven, onder andere omdat hij beleidsmatig steeds meer aandacht schonk aan alternatieve energiebronnen om minder fossiele brandstoffen te gebruiken.
  • GroenLinks De Wolden heeft, tegen de stroom in, een oplossing gezocht voor de komst van vluchtelingen in onze gemeente
  • GroenLinks De Wolden heeft, toen veel taken van het Rijk bij de gemeente De Wolden terecht kwamen, de Raad voorgesteld een werkgroep sociaal domein in het leven te roepen, en een sociaal ombudsman (m/v) aan te stellen, om goed te volgen hoe die veranderingen uitpakten.
  • GroenLinks De Wolden benadrukte de toekomstgerichtheid van Glasvezel De Wolden, waar naast de voordelen in digitale vooruitgang en nieuwe technologische toepassingen, ook door het gebruik van glasvezel grote energiebesparingen ten opzichte van het verouderde kopernetwerk behaald worden.

De rode draad in het geluid van GroenLinks De Wolden in de afgelopen jaren is, dat GroenLinks De Wolden in de Raad oog heeft voor een duurzaam toekomstgericht beleid met veel aandacht en zorg voor mens, milieu en natuur (people-planet-profit).

En: De noodzaak van toekomstgericht duurzaam beleid is alleen maar onrustbarend toegenomen.

Wij hopen dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 nog meer inwoners van De Wolden ons willen helpen dit geluid nog veel steviger te laten klinken.